Audyt RODO: RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych) to europejskie rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, które zostało wprowadzone w życie 25 maja 2018 roku. W Polsce RODO jest ustawą o ochronie danych osobowych.

RODO reguluje sposoby przetwarzania danych osobowych w UE, w tym zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych. Wprowadza również zasady dotyczące przetwarzania danych przez firmy oraz prawa osób, których dane dotyczą.

W ramach RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych do innego podmiotu,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Firmy i organizacje, które przetwarzają dane osobowe, muszą mieć uzasadniony cel przetwarzania danych oraz zapewnić odpowiednie zabezpieczenia danych przed utratą, zniszczeniem lub dostępem przez osoby nieupoważnione. W przypadku naruszenia RODO, mogą zostać nałożone kary finansowe przez organy nadzoru ochrony danych osobowych.

Na czym polega audyt RODO

Audyt RODO ( https://rodo-gryf.pl/oferta/audyt-zgodnosci-z-kri/ ) to proces analizy i oceny zgodności z przepisami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO), który ma na celu zapewnienie, że organizacja przetwarzająca dane osobowe działa w sposób zgodny z prawem i chroni prywatność osób, których dane dotyczą.

Audyt RODO
Audyt RODO

W ramach audytu RODO, zazwyczaj przeprowadzany jest szczegółowy przegląd wszystkich aspektów przetwarzania danych osobowych w organizacji, w tym:

 1. Sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych,
 2. Cele i uzasadnienie przetwarzania danych osobowych,
 3. Przetwarzanie danych wrażliwych lub specjalnych kategorii danych,
 4. Procedury związane z wykonywaniem praw osób, których dane dotyczą,
 5. Zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych na ochronę danych osobowych,
 6. Procedury związane z raportowaniem naruszeń ochrony danych,
 7. Szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Po przeprowadzeniu audytu, organizacja otrzymuje raport z rekomendacjami dotyczącymi poprawy zgodności z przepisami RODO oraz wprowadzenia zmian w procesach przetwarzania danych osobowych. Dzięki audytowi, organizacja może poprawić swoje procesy związane z ochroną prywatności i zapewnić zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych, co pomaga w budowaniu zaufania wśród klientów i partnerów biznesowych.

Przeprowadzanie audytu RODO

Przeprowadzenie audytu RODO może być złożonym procesem, dlatego zazwyczaj zleca się to zadanie specjalistom w dziedzinie ochrony danych osobowych lub konsultantom, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Poniżej przedstawiam kilka ogólnych kroków, które mogą pomóc w przeprowadzeniu audytu RODO:

 1. Przygotowanie planu audytu – Określenie zakresu i celu audytu oraz identyfikacja obszarów przetwarzania danych osobowych w organizacji, które wymagają szczegółowego przebadania.
 2. Analiza dokumentacji – Przeglądanie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, takiej jak polityki prywatności, umowy z podmiotami przetwarzającymi dane, umowy z pracownikami, instrukcje dotyczące przetwarzania danych, itp.
 3. Wywiady z pracownikami – Przeprowadzenie wywiadów z pracownikami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych, aby zrozumieć procesy związane z przetwarzaniem danych oraz sposób, w jaki są one stosowane w praktyce.
 4. Analiza systemów IT – Przeglądanie systemów informatycznych wykorzystywanych przez organizację, aby zidentyfikować miejsca przechowywania i przetwarzania danych osobowych oraz ocena zgodności tych systemów z wymaganiami RODO – https://rodo-gryf.pl/oferta/wdrozenie-rodo/ .
 5. Analiza procedur – Przeglądanie procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych, takich jak procedury związane z udzielaniem informacji o przetwarzanych danych, procedury dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych, itp.
 6. Ocena zgodności – Na podstawie zebranych informacji ocena zgodności przetwarzania danych osobowych z wymaganiami RODO i zidentyfikowanie obszarów, w których organizacja może wymagać poprawy.
 7. Przygotowanie raportu i rekomendacji – Opracowanie raportu z wynikami audytu i rekomendacji dotyczących poprawy zgodności z wymaganiami RODO.

Przeprowadzenie audytu RODO jest ważne dla organizacji, aby zapewnić ochronę prywatności osób, których dane dotyczą oraz aby uniknąć naruszenia przepisów i związanych z tym sankcji finansowych.

Kto przeprowadza audyt RODO

Audyt RODO może być przeprowadzony przez specjalistów zewnętrznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie ochrony danych osobowych. W zależności od potrzeb i wymagań organizacji, audyt może być przeprowadzony przez niezależnych konsultantów, firmy doradcze lub agencje specjalizujące się w audytach RODO.

Przeprowadzenie audytu RODO przez specjalistów zewnętrznych ma wiele korzyści, w tym:

 1. Wysoki poziom wiedzy i doświadczenia – Specjaliści zewnętrzni posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów RODO oraz mogą zapewnić nowe spojrzenie na procesy związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Obiektywna ocena – Specjaliści zewnętrzni mogą przeprowadzić niezależną ocenę i niezależnie ocenić zgodność z wymaganiami RODO.
 3. Brak konfliktu interesów – Przeprowadzenie audytu przez specjalistów zewnętrznych eliminuje możliwość konfliktu interesów, który może wystąpić, gdy audyt jest przeprowadzany przez wewnętrzny zespół.

Warto pamiętać, że audyt RODO to skomplikowany proces, a jego przeprowadzenie wymaga zaangażowania wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Dlatego organizacje powinny dokładnie zbadać i porównać oferty różnych specjalistów zewnętrznych przed wyborem odpowiedniego wykonawcy audytu.

RODO GRYF – rodo Szczecin
Władysława Łokietka 5/2
70-256 Szczecin
535888873
rodo-gryf.pl
Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl